Aanvragen liquiditeitssteun EUCARE

Aanvragen EUCARE COVID-19 liquiditeitssteun voor zorgaanbieder met een jaarlijkse omzet tot € 10 miljoen
Middels onderstaand formulier kunt u liquiditeitssteun aanvragen. Bij het doorsturen van het formulier geeft u gegevens aan ons door en verklaart u dat de door u ingevulde gegevens correct zijn. Ten aanzien van de gegevens en de verklaringen geldt daarbij het volgende:

  • De verklaringen hebben betrekking op de zorgaanbieder en alle daaraan verbonden of gelieerde personen of rechtspersonen;
  • Indien informatie niet juist of niet volledig is aangeleverd of vragen niet juist zijn beantwoord komt dit volledig voor rekening en risico van (het bestuur van) de zorgaanbieder. Het is de verantwoordelijkheid van (het bestuur van) de zorgaanbieder de informatie juist aan te leveren en de vragen juist te beantwoorden;
  • Het ‘juist’ beantwoorden van de vragen betekent niet automatisch dat een zorgaanbieder ook recht heeft op liquiditeitssteun. EUCARE kan een gegronde reden hebben toch geen liquiditeitssteun te verstrekken. EUCARE maakt hierin een eigen afweging en keuze;
  • Indien (uit een materiële of formele controle, steekproef of anderszins) blijkt dat de zorgaanbieder het aanvraagformulier niet naar waarheid heeft ingevuld, kan dit (los van het terugvorderingsrecht van de zorgverzekeraar) leiden tot aansprakelijkheid van de zorgaanbieder en persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de zorgaanbieder.
  • Indien de aangevraagde liquiditeitssteun wordt betaald door de zorgverzekeraar dan wordt dit betaald onder de voorwaarde dat de zorgaanbieder alsdan instemt met de voorwaarden waaronder de liquiditeitssteun wordt verstrekt. De aanvraag dient te worden bevestigd middels een door de zorgaanbieder rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, die in het geval van een positieve beoordeling van de aanvraag door Caresq namens EUCARE aan de zorgaanbieder zal worden verstrekt.