Regeling

Inleiding
De uitbraak van COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat veel zorgaanbieders hun activiteiten vanaf medio maart sterk hebben teruggebracht. EUCARE wil er als zorgverzekeraar aan bijdragen dat de terugval in omzet die hierdoor ontstaat zorgaanbieders niet in de problemen brengt. Daarom biedt EUCARE zorgaanbieders tijdelijke liquiditeitssteun aan. Hieronder leest u hoe EUCARE dat wil doen.

Periode
EUCARE wil deze tijdelijke liquiditeitssteun in beginsel inzetten zo lang COVID-19 ervoor zorgt dat veel zorgaanbieders een fors lagere omzet hebben. Vooralsnog is de steun beschikbaar voor de maanden april en mei 2020. EUCARE zal later beslissen of deze periode verlengd zal worden.

Hoogte en betaling
EUCARE betaalt zorgaanbieders een maandelijks voorschot uit tot maximaal 70% van de ‘verwachte EUCARE-omzet’. De verwachte EUCARE-omzet is het bedrag dat de zorgaanbieder naar verwachting in een gewone maand in 2020 aan EUCARE zou declareren voor zorg in het pakket van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. EUCARE zal de verwachte omzet bepalen, bijvoorbeeld op basis van de declaraties van de zorgaanbieder in 2019.
Bij de betaling van het voorschot houdt EUCARE rekening met een eventuele vertraging in de financiële effecten van COVID-19 (bijvoorbeeld door de looptijd van DBC’s).

Terugbetaling
EUCARE verleent tijdelijke liquiditeitssteun. Dat betekent dat de zorgaanbieder het verleende voorschot terugbetaalt, in beginsel door verrekening met zorgdeclaraties. De declaraties voor zorg in de maanden waarop de liquiditeitssteun betrekking heeft, worden uiteraard geheel verrekend. 
Als de periode van de liquiditeitssteun beëindigd is (zie boven), wordt het openstaande bedrag verrekend. Dit doen wij de eerste zes maanden alleen met het deel van uw feitelijke, maandelijkse EUCARE-omzet dat boven de 70% van de door EUCARE ingeschatte omzet ligt. Als er na zes maanden nog een bedrag resteert, dan vragen wij u dat terug te betalen. Als dat voor u als zorgaanbieder lastig is, dan gaan wij met elkaar in gesprek over een passende oplossing.

Tarieven
EUCARE hanteert geen verschillende tarieven. Als een zorgaanbieder om achterstanden in te lopen méér zorg verleent dan gewoonlijk, ontvangt zij daarvoor ook het gewone tarief van de zorgovereenkomst.

Wie komt in aanmerking
Aanbieders komen in aanmerking voor deze liquiditeitssteun als ze onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de zorgaanbieder behoort tot een van de volgende categorieën: kraamzorg, verloskunde, wijkverpleging, apotheken (farmaceutische zorg, excl. alle ziekenhuizen met dienstapotheken), fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie, diëtetiek, ergotherapie, medisch pedicure, podotherapie/podologie, logopedie, zintuigelijke gehandicaptenzorg, audiologie, mondzorg, geriatrische revalidatiezorg, ZBC’s (medisch specialistische zorg), GGZ-zorg (zorgaanbieders die zorg zonder verblijf leveren), eerstelijns diagnostiek, trombose, epilepsie, long-astma, dialyse of hulpmiddelen
  • de zorgaanbieder had in 2019 een door zorgverzekeraars vergoede omzet van minder dan € 10 miljoen,
  • van de verwachte omzet van de zorgaanbieder in 2020 heeft ten minste 2,5% betrekking op EUCARE-verzekerden,
  • de zorgaanbieder heeft in 2020 een reguliere zorgovereenkomst met EUCARE,
  • de liquiditeitssteun bedraagt per maand ten minste € 250 en
  • de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg van de aanbieder staat buiten twijfel.

Procedure en overeenkomst
De zorgaanbieder vraagt de tijdelijke liquiditeitssteun per maand bij EUCARE aan. Voor de maanden april en mei 2020 kan dat in één keer. Deze aanvraag moet uiterlijk op 31 augustus 2020 door EUCARE zijn ontvangen. Wij vragen u hiervoor dit aanvraagformulier in te vullen. Daarin wordt de zorgaanbieder gevraagd bepaalde documenten te uploaden. 
De zorgaanbieder en EUCARE sluiten over de liquiditeitssteun een overeenkomst in aanvulling op de bestaande zorgovereenkomst. Daarin kan EUCARE nadere voorwaarden opnemen.

 Hardheidsclausule
EUCARE kan op basis van haar zorgplicht met bepaalde aanbieders afwijkende afspraken maken. Het moet gaan om aanbieders met ernstige financiële problemen die onmisbaar zijn voor het waarborgen van de continuïteit van de zorg in het basispakket voor EUCARE-verzekerden.

Tot slot
De uitbraak van COVID-19 heeft complexe en onvoorspelbare gevolgen. Daarom kan EUCARE de regels van de liquiditeitssteun op een later moment aanvullen of wijzigen.