Veel gestelde vragen

Met betrekking tot het exacte verloop van de Corona-pandemie is nog veel onduidelijk. Daarom hebben wij een passende oplossing die u als zorgaanbieder nu helpt de eerste periode door te komen. Die regeling biedt ook op de langere termijn voldoende financiële zekerheid voor ons als verzekeraar en voor onze verzekerden. Wij maken dan ook per zorgaanbieder een zorgvuldige afweging over de hoogte van het voorschot. Wij verrekenen dat met de zorgaanbieder als de omzet weer groeit.

a. Wat houdt de regeling liquiditeitssteun voor kleine zorgaanbieders in?

U kunt als zorgaanbieder in aanmerking komen voor liquiditeitssteun per maand. Dit is een voorschot en betreft een aanvulling tot 70% van de door ons ingeschatte EUCARE omzet. Na afloop van de steunperiode wordt het openstaande bedrag verrekend. Dit doen wij de eerste zes maanden alleen met het deel van uw feitelijke, maandelijkse EUCARE-omzet dat boven de 70% van de door EUCARE ingeschatte omzet ligt. Als er na zes maanden nog een bedrag resteert, dan vragen wij u dat terug te betalen. Als dat voor u als zorgaanbieder lastig is, dan gaan wij met elkaar in gesprek over een passende oplossing.

b. Hoe kan ik aanspraak maken op / gebruik maken van die regeling?

Wij vragen u het online formulier in te vullen op deze website. Daarbij staat ook welke stukken u bij de aanvraag nodig heeft. Het aanvraagformulier vind u hier.

c. Vanaf wanneer gaat de regeling van start?

De regeling gaat na afsluiting van de overeenkomst onmiddellijk in voor de maanden april en mei. In de overeenkomst wordt de hoogte en het moment van uitbetaling vastgesteld. U kunt als zorgaanbieder steeds per maand een nieuwe aanvraag doen.

d. Waarvoor kom ik nu precies in aanmerking?

Als u zorgaanbieder bent met een reguliere zorgovereenkomst met EUCARE kunt u in aanmerking komen voor liquiditeitssteun per maand. Als u in aanmerking komt voor de steun dan sluiten wij een aanvullende overeenkomst met u als zorgaanbieder. Wij betalen een voorschot tot de omzet is aangevuld tot 70% van de door ons ingeschatte EUCARE omzet. Bereikt u zelf na afloop van de steunperiode weer een feitelijke omzet die hoger is dan die 70% dan verrekenen wij daar gedurende zes maanden het voorschot mee. Als er na zes maanden nog een bedrag resteert, dan vragen wij u dat terug te betalen.

e. Hoe bepalen jullie de gederfde omzet?

De verwachte omzet wordt gebaseerd op de omzet over 2019 gecorrigeerd voor de verzekerdenmutatie per 1-1-2020 en met een indexatie voor 2020. Indien mogelijk wordt daarbij ook aansluiting gemaakt met de declaraties die zijn ontvangen in de eerste maanden van 2020. Indien ons omzetaandeel in 2020 ten opzichte van eerdere jaren drastisch is gewijzigd kunt u dat aangeven. Wij zullen dat en de reden daarvan dan meenemen in onze beoordeling van de aanvraag.

f. Mijn jaaromzet ligt hoger dan € 10 miljoen, is er hiervoor ook een liquiditeitsregeling?

Deze liquiditeitsregeling is bedoeld voor door ons gecontracteerde zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet van minder dan €10 miljoen. Of er ook een regeling komt voor zorgaanbieders met een hogere omzet is nu nog niet bekend. Als wij hier meer informatie over hebben, dan kunt u dat op deze website lezen.

g. Is de extra omzet door inhaalzorg vergoed?

Wij vergoeden alle verstrekte zorg conform de voor 2020 gemaakte afspraken en declaraties. Wel verrekenen wij na afloop van de steunperiode de verstrekte voorschotten met uw feitelijke omzet als deze boven de 70% komt. Als er na zes maanden nog een bedrag resteert, dan vragen wij u dat terug te betalen.

h. Op welke periode heeft de regeling betrekking?

De regeling geldt voor de maanden april en mei. Of de regeling wordt verlengd hangt onder meer af van de manier hoe de Corona uitbraak zich verder ontwikkelt en de maatregelen van de overheid daaromtrent. EUCARE beslist steeds per maand of de regeling verlengd wordt.

i. Hoe gaat dat terugbetalen in zijn werk en hoe lang heb ik daar dan voor?

Na afloop van de steunperiode worden de verstrekte voorschotten verrekend met uw feitelijke omzet als deze boven de 70% komt. Als er desondanks na zes maanden nog een bedrag resteert, dan vragen wij u dat terug te betalen.

j. Wat gebeurt er als ik het voorschot straks niet terug kan betalen?

Na afloop van de steunperiode wordt het openstaande bedrag verrekend. Dit doen wij de eerste zes maanden alleen met het deel van uw feitelijke, maandelijkse EUCARE-omzet dat boven de 70% van de door EUCARE ingeschatte omzet ligt. Als er na zes maanden nog een bedrag resteert, dan vragen wij u dat terug te betalen. Als dat voor u als zorgaanbieder lastig is, dan gaan wij met elkaar in gesprek over een passende oplossing.

k. Kan ik ook gebruik (blijven) maken van andere steunregelingen van de overheid, zoals bijvoorbeeld NOW, of Zorgverzekeraars Nederland?

Ja, u kunt gebruik maken van andere regelingen ter ondersteuning van wegvallende omzet. De liquiditeitssteun van EUCARE laat dat onverlet. Wel dient u aan de voorwaarden voor die andere regeling(en) te voldoen.